תקנון

 
תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט – “הולי מולי"    
 1.     מבוא 

1.1.     אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של העסק הולי מולי, בכתובת אתר האינטרנט https://il.holymolydesigns.com המציע לכם מגוון של מוצרי יוגה או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם “Holymoly Designs” ו/או שם דומה וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות, הכל כמפורט בתקנון זה (להלן – “אתר האינטרנט)".

1.2.     הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: “התקנון”).  

1.3.     תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין הולי מולי וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר האינטרנט, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו. משכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.4.     מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או העושה שימוש באתר האינטרנט (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: “הלקוח“), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5.     להולי מולי שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן “אני מסכים” בתיבה המתאימה.

 1.     ניהול והפעלת אתר האינטרנט

2.1.     אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי הולי מולי עוסק מורשה 037989407 , מרחוב פלורנטין 13, ת"א (להלן ולעיל – “"הולי מולי" או "העסק")  

2.2.     בכל פנייה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העסק,  בכתובת מייל info@holymolydesigns.co

2.3.     העסק הינו הבעלים של המותג הידוע בשם “הולי מולי

 1.     כללי

3.1.     המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.2.     התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

3.3.     בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.   

3.4.     הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 1.     מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט

4.1.     ניתן לבצע רכישות באתר האינטרנט בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת העסק ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד העסק ו/או מי מטעמו.  

4.2.      לעסק שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד העסק ו/או מי מטעמו.

 1.     העברת זכויות באתר האינטרנט

5.1.      העסק יהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך  ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהעסק את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש.

 1.     הזכות והכשרות לרכוש באתר האינטרנט

6.1.     רשאי לרכוש באתר האינטרנט של העסק כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו תושב ישראל, מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו ו/או הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – “כרטיס אשראי ) ו/או בעל תיבת דוא”ל ו/או מכשיר טלפון נייד בבעלותו ו/או בחזקתו וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

6.2.      לעסק שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ”י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמו של העסק, לרבות בלקוחותיו ו/או בספקיו של העסק; (ה) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

 1.     כניסה לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט

 

7.1.     לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, אמצעי האספקה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכו’).  על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם    

 1.     המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

8.1.     באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי יוגה ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם “הולי מולי” ו/או שם דומה, וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות (להלן ולעיל: “המוצר” ו/או “המוצרים“). כמו כן, באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי ביחס לכל מוצר.

8.2.     במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. אולם, יתכנו מקרים בהם לא צויין חוסר במוצר מסויים למרות שהוא חסר במלאי ובמקרה כאמור, תחולנה הוראות סעיף 9 להלן.   

8.3.     לעסק שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.  

 

 1. מוצרים שאזלו מהמלאי

9.0. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, העסק לא יהיה מחויב לספק מוצר זה ללקוח  וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי העסק ו/או מי מטעמו. במקרה כאמור, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט ויעדכן אותו כי המוצר חסר. הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ויחולו הוראות סעיף 23 להלן בשינויים המתחייבים, אולם במקרה כאמור הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.

 1. תמונות המוצרים באתר האינטרנט

10.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו’). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

 1. שירות לקוחות של אתר האינטרנט

11.1. שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 17:00. בימי שישי, שבת וחג שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

11.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בסעיף 2.2.

11.3. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט ייעשה על ידי מסירת כתובת דוא”ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר האינטרנט ו/או שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה אחר ככל שיידרש על ידי העסק.  

11.4.     העסק אינו מאפשר לרכוש מוצרים באתר האינטרנט באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

 1. אספקת המוצרים       

12.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא תתאפשר אספקה ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.

12.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט ללקוח תעשה באמצעות אחד מבין אמצעי האספקה הבאים, לפי בחירת הלקוח: שליח מטעם חברת שליחויות בבעלות צד שלישי (להלן: “השליח“); או באמצעות איסוף עצמי ממחסני העסק בהתאם למיקומים המוצעים של מחסני העסק ו/או חנויות איסוף כפי שיופיעו ויתעדכנו באתר האינטרנט (להלן יחד: “תיבת אספקה“).

12.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, העסק ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 1. מועד אספקת המוצרים

13.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינו בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה כהגדרת מונח זה בסעיף 17.3 להלן (להלן-“מועד אספקת המוצרים“).  

13.2.     שעות וימי האספקה  

13.2.1  שליח – לקוח שבחר באפשרות זו, הזמנתו תסופק בין הימים ראשון עד חמישי (ימי עסקים בלבד). בימי שישי, שבת וערבי חג לא תתבצע אספקה

13.2.2   תיבת אספקה – לקוח שבחר באפשרות זו נדרש לאסוף את המוצרים בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה מאת חברת השליחויות על אספקתם של המוצרים לתיבת האספקה ובהתאם לתנאי הפתיחה והמועדים שצוינו בהודעה. מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים מתיבת האספקה, לרבות במועדים המצוינים בהודעה ו/או כל עלות הכרוכה בכך, תחול על הלקוח בלבד.   

13.3. מועד אספקת המוצרים יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או לא אסף במועד את הזמנתו מתיבת האספקה ו/או מחנות האספקה ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת העסק ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג’ ו/או כל הבא מטעמם, לרבות שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר וכו’. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי העסק ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.

 1.   מחירים 

14.1. ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ (להלן: “מחיר המוצר“).  

14.2. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח הינם כמפורט בסעיף 16 להלן.

14.3. העסק יהיה רשאי לשנות את מחיר המוצר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

14.4.  העסק מביא לידיעת הלקוח כי מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר האינטרנט.

14.5. למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר ברשת החנויות ו/או בכל מקום אחר. 

 1. אמצעי תשלום; תנאי תשלום

15.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות אחד מבין אמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי; או (2) חשבון PayPal (להלן יכונו יחד ולחוד: “אמצעי התשלום“). התשלום יתבצע באמצעות אמצעי תשלום אחד בהתאם לבחירת הלקוח.

15.2. מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חיוב חשבון PayPal יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיס האשראי הרלוונטית ו/או חברת PayPal, מתירות ו/או מכבדות תשלום בכרטיס אשראי ו/או חיוב חשבון PayPal לרכישה באתר האינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש של כל אחת מהן, ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישור מחברת כרטיס האשראי ו/או של “PayPal” עבור ביצוע החיוב של ההזמנה אותה מבקש הלקוח לבצע באתר האינטרנט (להלן: “אישור התשלום“). 

15.3. מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמובקשר לכך.  

15.4. מובהר כי פרט לאמצעי התשלום, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט באמצעות אמצעי תשלום אחר שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהעסק יתיר שימוש באמצעי תשלום אחר, ובכלל זה כרטיס הטבה, קופון, שובר הנחה, תו קנייה, וכיו”ב (להלן: “כרטיס הטבה“), הלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש רק בסוג אחד של כרטיס הטבה ופעם אחת בלבד במסגרת אותה רכישה. 

15.5. תשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם).

 

 1. דמי משלוח

16.1. חיוב בגין דמי המשלוח, בהתאם לאמצעי האספקה שייבחר על ידי הלקוח, יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.   

16.2 הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.

16.2.1 להסרת ספק, העסק יהיה רשאי, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את גובה דמי המשלוח. 

16.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא אסף את המוצרים שהזמין מתיבת האספקה ו/או מחנות האספקה, ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד ואמצעי אספקה. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח נוספים בהתאם לתעריפים לעיל, וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו (למעט במקרה שהלקוח יבחר שוב באיסוף עצמאי). במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, העסק יהיה רשאי שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לאסוף ו/או לקבל את המוצרים שהזמין.   

 1. סל המוצרים שנבחרו – “הסל שלי”; אישור ביצוע ההזמנה  

17.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב”סל שלי”. הרשימה תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.  

17.2. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב”סל שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור” מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע  בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.

17.3. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב”סל שלי” ו/או בחירת אמצעי האספקה. לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא”ל שיישלח אליו על ידי העסק ו/או מי מטעמו לכתובת דוא”ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: “אישור ביצוע ההזמנה“).  

17.4.    להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לכך.   

 

 1. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

18.1. הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.

18.2. במקרה בו הזמנת הלקוח תסופק לתיבת אספקה, יהיה על הלקוח להקליד ו/או להציג את מספר הקוד האישי שנשלח אליו בהודעה למספר הנייד שהזין בעת הליך הרישום לאתר האינטרנט (להלן: “הקוד האישי“). מובהר כי הקוד האישי ניתן לשימוש פעם אחת בלבד. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הקוד האישי ברשותו ולא לגלותו ו/או להעבירו ו/או למסורו ו/או לשלוחו לכל אדם אחר, וזאת בכדי למנוע עשיית שימוש בקוד האישי על ידי אדם אחר, ובכל מקרה לא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לכך.  

 1. מבצעים והנחות
 2. מבצע שייערך באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה והחלטת העסק בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, העסק יהיה רשאי להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר האינטרנט, בכל עת, לפי החלטתו וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לכך
 3. אחריות

20.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד. 

20.2. באחריות הלקוח להודיע לעסק על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.  

20.3.  העסק ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה באתר האינטרנט ו/או איסוף המוצרים ו/או בשל איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים.  

20.4.  העסק אינה אחראית על פגם ו/או שבר ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

20.5. אחריות למוצר תינתן לתקופה של 4 חודשים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות העסק, ובכפוף לתוצאות הבדיקה.

20.6. אחריות העסק מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.  

 1. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט 

21.1.  העסק ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו”ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

21.2. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (As Is””) והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

21.3.  העסק ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.

21.4. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהעסק ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – “המידע המסחרי“). העסק ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.  

 • 22. מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים        
 • העסק מאפשר ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר האינטרנט, שלא עקב פגם, ולהחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות העסק המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – “מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים“), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.    

  22.1. תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: “תנאי ההחזרה“): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר למחסני העסק בתל אביב להלן (מחסני הולי מולי) בימי ובשעות הפעילות של מחסני הולי מולי 

  22.2. הלקוח ישיב את המוצר למחסני הולי מולי, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה בחנות המקוונת ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו (להלן: “סכום ההפרש“), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין).    

  22.3. מובהר כי לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).  

 •  
 • ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט
 • 23.1.  העסק מביא לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקה“).

  23.2. להלן יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע מזכויות כל צד בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יצוין כי הנוסח העדכני, המלא והמחייב של חוק הגנת הצרכן הינו בהתאם לנוסח המפורסם ב”רשומות”.

  23.2.1.                סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כך:

                    “בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –

  (1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;”

  (להלן: “תקופת הביטול“).

  23.3. ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול את שמו ומספר הזהות של הלקוח, ואם נמסרה בע”פ – פרט מזהה נוסף, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, וזאת בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן (להלן: “הודעת ביטול“): 

 • בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של העסק  info@holymolydesigns.com
 • 23.4. במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח מאתר האינטרנט של העסק נמסרו לידי הלקוח ו/או נמצאים ברשותו, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעת ביטול במסגרת תקופת הביטול, ובכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה. מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים למחסני הולי מולי בתל אביב מיד עם קבלתם ובכפוף לכל תנאי ההחזרה.

  23.5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: “הצרכן“), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העסק לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, העסק יהיה רשאי לדרוש מהצרכן להציג בפניו תעודה מתאימה.

  23.6. במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה, העסק יגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה, או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל התחייבות אחרת של העסק בשל התקשרותו בעסקה או בשל ביטולה.

  23.7. במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים 24.6 – 24.1 לעיל, העסק יפעל לביטול חיובו של הלקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, כאשר במקרה בו הלקוח חויב בפועל העסק יפעל לזכותו. לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח.

  23.8.      העסק מביא לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, העסק רשאי לתבוע את נזקיו בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.    

  1. מועדון לקוחות             

  25.1.  העסק יהיה רשאי להחליט על פתיחת מועדון לקוחות כפי שיוחלט וייבחר על ידה ללקוחות אתר האינטרנט ו/או ללקוחות אתרי אינטרנט נוספים ו/או אחרים של העסק ו/או ללקוחות שונים שאינם לקוחות אתר האינטרנט של העסק, בתנאים שייקבעו על ידיו (להלן – “מועדון לקוחות“).  

  1. פרטיות

  25.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים ופרטים נוספים (ככל שנדרש). ללא מילוי הפרטים כאמור הלקוח לא יוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט. 

  25.2. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט, תשלח לו על ידי העסק ו/או מי מטעמו הודעת מייל ו/או מסרון  בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט.

  25.3. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.

  25.4.     יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הפרטים הנ”ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.

  25.5. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהעסק יהיה רשאי לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של העסק ולאגור במאגר המידע של העסק את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס”).

  25.6. הלקוח מאשר ונותן לעסק את הסכמתו לשמור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או הפרטים הנוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו באתר האינטרנט, וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כאמור בתקנון זה (להלן: “המידע”), לכל גורם מטעם העסק, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לעסק את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח בקשר עם ו/או כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט, לרבות לשירות הלקוחות ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמו ובכלל זה: לרבות עובדיו, שליחיו, נציגיו.    

  25.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהיה רשאי למסור את פרטיו האישיים של הלקוח ו/או את הפרטים הנוספים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או את המידע, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת העסק ו/או חברות קשורות ו/או במקרה בו נתקבלה אצל העסק בקשה ו/או החלטה של רשות מוסמכת ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין העסק.

  25.8. הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים ו/או הפרטים האחרים ו/או הנוספים שימסרו על ידו הינן, בין השאר: (1) אגירת הפרטים הנ”ל ו/או המידע במאגר המידע של העסק; (2) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות ו/או הקשורות בכך; (3) שיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י העסק ו/או ע”י מי מטעמו/או באמצעות צד ג’, של מוצרי יוגה  ו/או מוצרי כושר ואפנה; (4) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי העסק, לרבות לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (5) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; 

  25.9.  העסק ינקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ויעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקט העסק, העסק ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי עמו התקשר העסק, לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי העסק ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי עמו התקשר העסק בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

  1. מידע פרסומי

  26.1. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהעסק ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של מוצרי יוגה ו/או מוצרי כושר ואופנה באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לעסק במסגרת מילוי הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי“).   

  26.2. לקוח אתר האינטרנט אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לעסק בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 2.2 לעיל ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.

  26.3. הואיל ולעסק ו/או למי מטעמו אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, העסק ו/או מי מטעמו רואות בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי העסק ו/או מי מטעמו, לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.

  1. קניין רוחני

  27.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של העסק, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו ו/או בבעלותו של העסק ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים מטעם העסק. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים, צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – “הזכויות באתר האינטרנט“).

  27.2. תמונות המזרנים, תמונות המתאמנים והסטודיו, צילומי מוצרים וצילומי הפקת סגנון  המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושו וקניינו הבלעדי של העסק ו/או מי מטעמו (להלן – “תמונות אתר האינטרנט“) וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של העסק ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים. 

  27.3. שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של “הולי מולי” (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי העסק (להלן בהתאמה: “שמו של אתר האינטרנט” ו – “סימן המסחר“) הינם רכושה וקניינה הבלעדי של העסק ו/או מי מטעמו ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא. 

  27.4.     הלקוח מאשר ומתחייב כלפי העסק כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.

  27.5.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

  27.6. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של העסק ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיו של העסק בקניינה הרוחני.

  1. איסור עשיית שימוש מסחרי

  28.1. הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.

  28.2. הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והעסק שומר לעצמו את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

  1. שימוש נאות באתר האינטרנט  

  29.1. הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר האינטרנט לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר האינטרנט ולשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והעסק יהיה רשאי לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ”ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

  1. שינויים באתר האינטרנט

  30.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, העסק יהיה רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו והחלטתו, לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות – קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו”ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (להלן – “השינויים באתר האינטרנט“).   

  30.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי העסק ו/או מי מטעמו בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.  

  1. אבטחת מידע 

  31.1.  העסק, בין בעצמו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמו התקשר העסק לצורך כך, ינקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, העסק אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביו ו/או למערכות מחשביו ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביו ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביו ו/או למערכות מחשביו.

  31.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקט העסק ו/או צד שלישי עמו התקשר העסק (להלן: “עשיית שימוש שלא כדין“), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

  31.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי העסק ו/או לאתר האינטרנט של העסק ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

  1. דין ושיפוט

  32.1.    בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן: “המחלוקת“), מוסכם כי יועצו המשפטי של העסק ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.  

  32.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.

  ראשון,שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי,שבת
  ינואר,פברואר,מרץ,אפריל,מאי,יוני,יולי,אוגוסט,ספטמבר,אוקטובר,נובמבר,דצמבר
  אין מספיק מוצרים במלאי. רק עוד [max] נותר.